Шууд Chart

45 сургуулийн цайны газраас арчдас шинжилгээ авсны 22 хувь нь нянгийн бохирдолтой гарчээ

2019-06-20 11:03:38

 Ерөнхий боловсролын сургууль, “Үдийн цай” хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын  үйл ажиллагаанд хяналтыг удирдамжинд заагдсан 121 сургууль, “Үдийн цай” хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч 79 аж ахуйн нэгж, нийт давхардсан тоогоор 138 байгууллагыг хамруулж хийлээ.

Шалгалтаар дараах зөрчил илэрсэн байна:

Боловсролын хяналтын чиглэлээр:

Шалгалтад хамрагдсан 57 сургуулийн үйл ажиллагааг 6.2 кодтой “Ерөнхий боловсрол эзэмшүүлэх үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-аар хянаж шалгахад 19 сургууль бага, 34 сургууль дунд, 4 сургууль /төрийн бус өмчийн Номч нахиа, Тоолол, Сэн Лизэ, төрийн өмчийн 138-р сургууль/ их эрсдэлтэй буюу шалгалтад хамрагдсан нийт сургуулиудын 33хувь нь бага, 60хувь нь дунд, 7хувь нь их эрсдэл үүсгэх магадлалтай үнэлэгдлээ.

Удирдлага зохион байгуулалт:

Шалгалтад хамрагдсан сургуулиудаас 21 сургууль нь /5, 37, 40, 44, 45, 47, 57, 76, 133, 138, Абсолют Элит, Гэгээрэл, Монгол бизнесийн сургууль, Номч нахиа, Номын ёс, Оюуны нахиа, Соёмбо, Сэн Лизэ, Тоолол, Хишиг, Элбэг/ сургуулийн зөвлөл, удирдах зөвлөл сургуулийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж, тодорхой үнэлэлт дүгнэлт өгч ажиллаагүй, сургуулийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг гаргаж, сургуулийн хамт олны хуралд танилцуулаагүй;

Сургалтын орчин:

Сургуулийн барилга байгууламж нь сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа явуулах шаардлагыг бүрэн хангахгүй байгаа 12 сургууль /92, Сэн лизэ, Улаанбаатар эмпати, Төгсбилэг, 133, Эм Ай Ю, Номч нахиа, Элбэг, Галакси, 10, Алтан босго академи, Олонлог Эгзэ;

Шалгалтад хамрагдсан сургуулиудын кабинет, лаборатори, дадлагын талбайн ашиглалтыг шалгахад 29 сургууль буюу 51хувь нь химийн, 27 сургууль буюу 47хувь нь физикийн, 29 сургууль буюу 51хувь нь технологийн, 21 сургууль буюу 37хувь нь мэдээлэлзүйн, 27 сургууль буюу 47хувь нь биологийн, 30 сургууль буюу 52хувь нь биеийн тамирын, 33 сургууль буюу 58хувь нь хөгжмийн кабинетгүй

Төрөлжсөн болон гүнзгийрүүлсэн сургалтад аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газраар хянуулж, баталгаажуулсан нэмэлт ном, сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүн ашигладаггүй 9 сургууль /Олонлог эгзэ, Тоолол, Алтан босго, Эм Ай Ю, Гэгээрэл, Наран нэг, Сэн Лизэ, Монгол Од, Шинэ Эхлэл/

Төрийн өмчийн сургуулиудын 62хувь д нь бага анги, 38хувь нь дунд, ахлах ангийн бүлэг дүүргэлт 35-аас илүү

Хүний нөөц:

Шалгалтад хамрагдсан сургуулиудын 32хувь нь мэргэжлийн багшаар бүрэн хангагдаагүй байна.

Төрийн бус өмчийн сургуулиудын 36 хувь нь мэргэжлийн үндсэн багшаар бүрэн хангагдаагүй байна.

Шалгалтад хамрагдсан сургуулиудын 31 нь буюу 54хувь нь мэргэжлийн бус нийгмийн ажилтантай, 35 нь буюу 61хувь нь мэргэжлийн номын санчгүй байна

Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл:

Сургалт эрхлэх нөхцөл шаардлагад заасан чиглэлээр сургалт явуулдаггүй 12 сургууль /Олонлог эгзэ, Алтан босго, Номч нахиа, Гэгээрэл, Оюуны нахиа, Улаанбаатар Эмпати, Сэн лизэ, Монгол Од, 18, 92, 45/ байна

Шалгалтад хамрагдсан сургуулиудын 14хувь нь төрөлжсөн, гүнзгийрүүлсэн, олон улсын сургалтын хөтөлбөрийн сургалтыг боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулсан сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр зохион байгуулаагүй байна

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр:

Шалгалтад хамрагдсан төрийн өмчийн сургуулиудад сурагчдын тоо хүчин чадлаасаа 1.2-2.2 дахин их, нэг ангид 40-54 сурагч суралцаж байна.

Нийт сургуулиудад сурагчийн ширээ сандлын стандартын хэрэгжилт хангалтгүй, ангийн ээлжийн хуваарилалт буруу байна.  Тухайлбал: Чингэлтэй дүүргийн 17, 50 дугаар сургуулиудад ахлах анги, бага ангитай ээлжилж хичээллэдэг, 50 дугаар сургуульд ширээ сандал хүрэлцээгүй;

Нийт шалгалтад хамрагдсан 37 сургууль шаардлага хангасан тусгаарлах өрөөгүй, эрүүл ахуйн боловсрол олгоход шаардлагатай сургалтын хэрэглэгдэхүүн болон эмчийн өрөө нь шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр дутагдалтай, багаж хэрэгслээр бүрэн хангагдаагүй байна.

Хүнсний чанар, стандарт хяналтын чиглэлээр

  Үдийн цай хэрэгжүүлэгч нийт 79 аж ахуйн нэгжид төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хийлээ. Шалгалтаар сургуулийн цайны газруудын ажлын байр нь зориулалтын дагуу баригдаагүйгээс үйлдвэрлэлийн байр, үйлчилгээний танхимын технологи урсгал буруу, хүнсний бүтээгдэхүүний агуулах, туслах өрөө тасалгаа дутагдалтай хоол үйлдвэрлэлийн бүхийл үйл ажиллагааг нэг дор хийгддэг зөрчил нийтлэг байна.

Мөн хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалтын явцад хөргөгч, хөлдөөгчийн температурын заалтыг хянадаггүй, хүнсний агуулах зориулалтын бус, чийглэг температур хэмжигчгүй, хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтөлдөггүй, хүүхдийн хоол хүнсний чанар аюулгүй байдал, үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд тавих дотоод хяналт хангалтгүй, тогтмол бус, шалгалтад үзүүлэх байдлаар баримт бүрдүүлдэг, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах талаар арга хэмжээ авдаггүй, дотоод хяналт хийсэн тайлан гаргадаггүй зэрэг зөрчил илэрлээ.

Хяналт шалгалтын явцад 45 сургуулийн цайны газраас 300 эрүүл зүйн арчдас шинжилгээ авсны 22 хувь нь нянгийн бохирдолтой гарсан байна. 

 “Үдийн цай”-нд халуун хоол олгох болсонтой холбогдуулан зориулалтын бус ажлын байртай газруудад хоолны газрын хүчин чадал хэд дахин давсан ачаалалтай ажиллаж хүнсний түүхий эдийг хүлээн авах, анхан шатны боловсруулалт хийх, цэвэрлэх болон бусад угаалга, цэвэрлэгээний ажиллагаа бүгд нэг дор явагдаж хоол, хүнс бохирдох, улмаар халдвар, хордлого гарах нөхцлийг бүрдүүлж байна.

Цаашид Үдийн цайг Үдийн хоол болгосонтой холбогдуулан зориулалтын бус ажлын байртай сургуулиудын хоолны газрыг мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн дагуу засаж өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг холбогдох байгууллагууд анхааралдаа авах хэрэгтэй.

Шалгалтын явцад авсан арга хэмжээ

 Шалгалтын явцад боловсролын сургалтын байгууллагын удирдлага, багш нарт боловсролын чанар хүртээмжийг сайжруулах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, хууль тогтоомжийг мөрдөх талаар байгууллагын сургалтыг зохион байгууллаа.

Давхарсан тоогоор 1440 зөрчил илрүүлж 335 буюу 23.2 хувийг шалгалтын явцад арилгуулж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулахаар улсын /ахлах/ байцаагчийн 817 заалт бүхий 112 албан шаардлага /хамтарсан/, 13 албан даалгавар, шинжилгээний дүнг үндэслэн 63 дүгнэлт, холбогдох хуулийг үндэслэн нийт 39 байгууллага, аж, ахуйн нэгж, иргэнд 25.800 мянган төгрөгний шийтгэвэр оногдуулж, бүрэн барагдуулж ажиллалаа.


45 сургуулийн цайны газраас арчдас шинжилгээ авсны 22 хувь нь нянгийн бохирдолтой гарчээ  
Үзсэн: 180 Mongolian National Broadcaster  

Сэтгэгдэл бичих:

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд MNB.mn хариуцлага хүлээхгүй болно. ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй. Сэтгэгдэлтэй холбоотой санал гомдолыг 70127055 утсаар хүлээн авна.
1000 Сэтгэгдэлээ бичнэ үү

Бидэнтэй нэгдээрэй