ЗАСВАР ХИЙХ ХУВААРЬ:

 

 

ЭХ ХУВЬ: 

 

 

Эх сурвалж: "УБДС" ТӨХК